SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน

SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน

ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ เที่ยวคุ้ม 2 เมืองใหญ่ เยือมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้ง ริงกุเอ้าท์เล็ต

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โนซาโตะ อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

ใส่ความเห็น

Top