Beautiful Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน 3คืน

Beautiful Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน 3คืน

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม
เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

ใส่ความเห็น

Top