ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน

TAIPEI TAIWAN 5 วัน 3 คืน
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว Taipei 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
พิเศษ…ปล่อยโคมผิงชี ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

วันแรก            สนามบินดอนเมือง (-/-/-) 
วันที่สอง           สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใบชา – ไถจง (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
วันที่สาม          ไถจง -ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง  -ถนนคนเดินซีเหมินติง (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
วันที่สี่             ไทเป – ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –อุทยานเย๋หลิ่ว –ศูยน์เครื่องสำอางค์ – ซือหลินไนท์มาเก็ท (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
วันที่ห้า            ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ(เช้า/-/-)

 

ใส่ความเห็น

Top