ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน เส้นทางแห่งฝัน

เส้นทางสุดฮิตขายดีที่สุด พักหรูระดับ 5 ดาว แช่น้ำแร่ 1 คืน
วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
วันที่สาม       เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
วันที่สี่           ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า         หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
วันที่หก        สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

ใส่ความเห็น

Top