ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว

วันแรก            สนามบินดอนเมือง  (-/-/-)
วันที่สอง           สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้   (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม          เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต  (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
วันที่สี่             ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ชอปปิ้งซีเหมินติง  (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
วันที่ห้า            ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง  (เช้า/-/-)

 

 

ใส่ความเห็น

Top