เวียดนามกลาง กวางบินห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

เดินทางสัมผัสอากาศหนาวที่ประเทศเวียดนาม บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แปซิฟิก อาหารครบทุกมื้อ เที่ยวเต็มอิ่ม 3 เมือง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักฮอยอัน 1 คืน เว้ 1 คืน กรุ๊ปเล็กแค่ 20 ท่าน/กรุ๊ป

เลือกวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) เด็ก+ผู้ใหญ่1 เด็ก+ผู้ใหญ่2 (เตียงเสริม) เด็ก+ผู้ใหญ่2(ไม่เสริมเตียง) พักเดี่ยว
 13 – 16 ตุลาคม 2560 12,888.- 0 0 0 2,500.-
20 – 23 ตุลาคม 2560 13,888.- 0 0 0 2,500.-
Top