เยอรมนี

เยอรมนี(เบอลิน)เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9วัน6คืน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สาคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมือง ไลป์ ซิก (Leipzig) ที่ชาว เยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารสี นอ้ ย” เข้า ชมความงามของพระราชวงั ซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้า ฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย   ราคารวมค่าวีซ่า4 เมนพิเศษ…ไส้กรอกเยอรมนี ขาหมูเยอรมนีเป็นดอบโบฮีเมียน, ซุปกุลาซพัก โรงแรม 4 ดาว

Top