ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ไหว้พระขอพร ณ วัดแชกงหมิว และ หาดรีพัลส์เบย์
อิสระชอปปิ้ง ณ ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต บินตรงจากเชียงใหม่
พิเศษ !! ผูกด้ายแดงไหว้พระ สละโสด ณ วัดหวังต้าเซียน

วันแรก    เชียงใหม่ –ฮ่องกง – ช้อปปิ้งนาธาน
วันที่สอง  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –อิสระช้อปปิ้ง
วันที่สาม  กระเช้านองปิง – ซิตี้เกท เอาท์เล็ต – สนามบินฮ่องกง –เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

Top