พม่า

พม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน
เดินทางวันที่ 15 – 18 มกราคม 2561 ร่วมเดินทางไหว้พระ ขอพร ณ ประเทศพม่า สักการะพระธาตุอินทร์แขวน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระมหามัยมุนี เที่ยวพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง ขึ้นเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ กรุ๊ปเล็กเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ปเท่านั้น ราคารวมตั๋วภายใน 1 ขา (ย่างกุ้ง – มัณฑะเลย์) เดินทางเริ่มต้นจากเชียงใหม่

Top