ฝรั่งเศส สวิต จุงเฟรา เยอรมัน 9 วัน


ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่นํ้าแซนน์ – ช๊อปปิ้ง – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จั ตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ดีจอง – เมืองมูร์เรน(Unseen) – อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ กอลมาร์ – ไฟบูร์ก – ชมทะเลสาปทิทิเซ่ – บาเดน บาเดน – เมืองไฮเดนเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต

Top