น่าน

น่าน 2 วัน 1 คืน
เชียงใหม่ – พระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน น่าน – เลือกโปรแกรม บ่อเกลือ หรือ ดอยเสมอดาว – เชียงใหม่

น่าน เชียงกลาง บ่อเกลือ 3วัน 2คืน
เชียงใหม่ – พระธาตุแช่แห้ง – หอศิลป์ริมน่าน – เชียงกลาง แสงทองรีสอร์ท เชียงกลาง – บ่อเกลือ – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – วัดปรางค์ – เชียงกลาง
น่าน –วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – เชียงใหม่

Top