ทัวร์ไต้หวัน สุดพิเศษ  7 วัน 5 คืน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

ทัวร์ไต้หวัน สุดพิเศษ  7 วัน 5 คืน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
Exclusive in Taiwan พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน
เที่ยววัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานอาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติแย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินตรง

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สาม       ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง
วันที่สี่           ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–     พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า         ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก
วันที่หก        ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชิ้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่เจ็ด        สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ใส่ความเห็น

Top