ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี บิน FD พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ
พักหรู 5 ดาว Chatrium Hotel พิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน

วันแรก            กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน  (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/กลางวัน/เย็น)
วันที่สอง         พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม         ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)

 

ใส่ความเห็น

Top