ดูไบ

ดูไบ ฟ้าจรดทราย 5วัน3คืน
ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนไดรั้บสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหนิ อ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้าแห่งดูไบ” เป็นน้าพุเตน้ ระบาทสี่ วยงามวจิ ติ รตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ทผี่ สมผสานกันระหว่างอาหรับดัง้ เดมิ และความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้าของแม่น้าCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง

Top